شرایط پرداخت کالا

1. پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد

اصطلاح «پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد» بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل‌كننده‌اى كه خود تعيين كرده است تحويل مى‌دهد، اما به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتى خريدار مسئوليت كلية خطرهاى متوجه كالا و هرگونه هزينه‌هاى ديگر آن پس از تحويل را تقبل مى‌كند. «حمل‌كننده» به معناى هر شخصى است كه در قرارداد حمل و نقل تعهد مى‌كند حمل كالا را از طريق راه‌آهن، جاده، دريا، هوا، آبراههاى داخلى يا تركيبى از اين شيوه‌ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد. اگر از حمل‌كنندگان متعددى براى حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاى متوجه كالا هنگامى منتقل مى‌گردد كه كالا به نخستين حمل‌كننده تحويل داده شود. اصطلاح CPT ايجاب مى‌كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد. از اين اصطلاح مى‌توان براى انواع شيوه‌هاى حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

2. تعهدات فروشنده

الف - ۱ : تهيه كالا مطابق قرارداد فروشنده بايد كالا و سياهه تجاري، يا پيام الكترونيكى معادل آن را طبق قرارداد فروش و همينطور هر گونه گواهى مطابقت ديگرى را كه ممكن است در اين قرارداد درخواست شده باشد، تهيه كند. الف - ۲ :‌ مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات فروشنده بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازه‌نامه رسمى براى صدور كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى لازم جهت صدور آن را انجام دهد. الف - ۳ : قرارداد حمل و بيمه الف)‌ قرارداد حمل فروشنده بايد طبق شرايط متداول و به هزينه خود، قرارداد حمل كالا را از راه عادى و برحسب عرف به نقطه توافق شده در محل مقرر در مقصد منعقد كند. چنانچه نقطه‌اى مورد موافقت قرار نگيرد يا بنا به رويه، مشخص نباشد، فروشنده مى‌تواند نقطه‌اى را در محل مقرر در مقصد برگزيند كه به بهترين وجه منظورش را تأمين كند. ب) قرارداد بيمه تعهدى ندارد. الف - ۴ : تحويل دادن فروشنده بايد كالا را جهت حمل به نقطه توافق شده در محل مقرر، در تاريخ يا ظرف مدت توافق شده، به حمل‌كنندة طرف قرارداد طبق ماده (3) ‌از قسمت الف، يا در صورت وجود حمل‌كنندگان بعدي، به نخستين حمل‌كننده تحويل دهد. الف - ۵ : انتقال خطر فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (5) از قسمت ب، همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود، تقبل نمايد. الف - ۶ : تقسيم هزينه‌ها فروشنده بايد با رعايت مفاد ماده (6) از قسمت ب - كلية هزينه‌هاى مربوط به كالا را تا زمانى كه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شود و همين‌طور كرايه حمل و تمامى ديگر هزينه‌‌هاى ناشى از بند الف) ماده (3) از قسمت الف، از جمله هزينه‌هاى بارگيرى كالا و هرگونه مخارج تخليه آن در محل مقرر در مقصد را كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده است، بپردازد. - در صورت اقتضاء مخارج تشريفات گمركى لازم جهت صدور كالا و همين طور كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينه‌هاى رسمى متعلق به صدور كالا و همينطور ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد، بپردازد. الف - ۷ : اطلاع به خريدار فروشنده بايد به خريدار در اين موارد كه كالا طبق ماده (4)‌ از قسمت الف تحويل داده شده است، اطلاع كافى بدهد و همين‌طور هر گونه اطلاع مورد نياز ديگرى را در اختيار خريدار بگذارد كه به او امكان مى‌دهد اقداماتى را كه معمولاً براى تحويل گرفتن كالا ضرورى هستند، به عمل آورد. الف - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن فروشنده بايد چنانچه عرف ايجاب كند، به هزينه خود، سند يا اسناد متداول حمل و نقل (براى مثال، بارنامه دريايى قابل انتقال، راهنامه دريايى غيرقابل انتقال، سند حمل و نقل از طريق آبراه داخلي, راهنامه هوايي، سند حمل و نقل از طريق راه‌آهن، سند حمل و نقل جاده‌اى يا سند حمل و نقل مركب) را براى قرارداد حمل منعقده طبق ماده (3)‌ از قسمت الف، جهت خريدار تهيه كند. در مواردى كه خريدار و فروشنده توافق كرده باشند كه از طريق وسايل الكترونيكى ارتباط برقرار نمايند، سند اشاره شده در بند پيشين ممكن است جاى خود را به پيامى معادل در قالب مبادله الكترونيكى داده‌ها بدهد. الف - ۹ : بررسي، بسته‌بندي، علامت‌گذاري فروشنده بايد هزينه عمليات بررسى كالا (مانند بررسى كيفيت، اندازه، وزن و تعداد) را كه براى تحويل دادن آن طبق ماده (4) از قسمت الف لازم هستند، پرداخت نمايد. فروشنده بايد به هزينه خود كالا را به گونه‌اى بسته‌بندى كند كه براى حمل و نقلى كه ترتيبات آن را فراهم كرده است، مورد نياز باشد (مگر اينكه در تجارتى خاص معمول باشد كه حمل كالاى موصوف در قرارداد بدون بسته‌بندى صورت گيرد). بسته‌ها بايد به گونه مقتضى علامت‌گذارى شوند. الف - ۱۰ : ساير تعهدات فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار و به مسئوليت و هزينه او، هر گونه كمكى را جهت تهيه انواع اسناد يا پيامهاى الكترونيكى معادل آنها (به جز موارد مذكور در ماده (8) از قسمت الف) كه در كشور فرستنده/ يا مبدأ صادر يا از اين كشور ارسال مى‌شوند و ممكن است براى وارد كردن كالا و ترانزيت آن از هر كشورى مورد احتياج خريدار باشند، مبذول دارد. فروشنده بايد بنا به درخواست خريدار، اطلاعات لازم را در مورد بيمه كالا جهت وى تهيه كند.

3.تعهدات خريدار

ب - ۱ : پرداخت قيمت خريدار بايد قيمت كالا را به گونه مقرر در قرارداد فروش پرداخت كند. ب - ۲ : مجوزها، اجازه‌نامه‌ها و تشريفات خريدار بايد به مسئوليت و هزينه خود، هر گونه مجوز يا ديگر اجازه‌نامه رسمى براى ورود كالا را اخذ كند و در صورت اقتضاء كلية تشريفات گمركى جهت ورود كالا و در صورت لزوم براى ترانزيت آن از هر كشورى را انجام دهد. ب - ۳ : قرارداد حمل و بيمه الف) قرارداد حمل تعهدى ندارد. ب) قرارداد بيمه تعهدى ندارد. ب - ۴ : تحويل گرفتن خريدار بايد تحويل كالا را، هنگامى كه طبق ماده (4)‌ از قسمت الف انجام شد، قبول و كالا را در محل مقرر از حمل‌كننده دريافت كند. ب - ۵ : انتقال خطر خريدار بايد همه گونه خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا را پس از اينكه طبق ماده (4) از قسمت الف تحويل داده شد، تقبل كند. خريدار بايد چنانچه در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، تمام خطرهاى متوجه كالا پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى تحويل را تقبل كند،‌ البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد. ب - ۶ : تقسيم هزينه‌ها خريدار بايد با رعايت مفاد بند الف) ماده (3) از قسمت الف - كلية هزينه‌هاى مربوط به كالا را پس از تحويل طبق ماده (4) از قسمت الف، بپردازد. - كلية هزينه‌ها و مخارج مربوط به كالا در جريان حمل تا رسيدن به محل مقرر در مقصد را بپردازد، مگر اينكه چنين هزينه‌ها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد. - هزينه‌هاى تخليه كالا را تأديه نمايد، مگر اينكه چنين هزينه‌ها و مخارجى طبق قرارداد حمل به عهده فروشنده باشد. - اگر در دادن اطلاع طبق ماده (7) از قسمت ب قصور ورزد، كلية هزينه‌هاى اضافى كالا ناشى از چنين امرى را پس از تاريخ توافق شده يا انقضاى مدت تعيين شده براى ارسال بپردازد، البته مشروط بر اينكه كالاى مزبور به نحو مقتضى براى قرارداد تخصيص يافته باشد، يعنى به عنوان كالاى موضوع قرارداد به وضوح كنار گذاشته يا به ترتيبى ديگر مشخص شده باشد. - در صورت اقتضاء كلية حقوق و عوارض، مالياتها و ديگر هزينه‌ها و همينطور مخارج انجام تشريفات گمركى جهت صدور كالا و ترانزيت آن از هر كشورى را، در صورتى كه جزء مخارج قرارداد حمل منظور نشده باشد، بپردازد. ب - ۷ :‌ اطلاع به فروشنده خريدار بايد هرگاه حق تعيين زمان ارسال كالا و يا مقصد با او باشد، در اين خصوص به فروشنده اطلاع كافى بدهد. ب - ۸ : مدرك تحويل، سند حمل و نقل يا پيام الكترونيكى معادل آن خريدار بايد سند حمل و نقل كالا طبق ماده (8) از قسمت الف را, در صورت انطباق با قرارداد، قبول كند. ب - ۹ : بازرسى كالا خريدار بايد هزينه بازرسى پيش از حمل كالا را، به جز هنگامى كه اين بازرسى تحت نظارت مقامات كشور صادركننده به عمل مى‌آيد، پرداخت كند.

4. نحوهٔ پرداخت وجه

پرداخت پیش‌پرداخت و بازپرداخت اقساط کالا و خدمات صرفاً از طریق درگاه اینترنتی و یا تحویل حضوری کالا صورت خواهد گرفت؛ اما در مواردی که نیاز است مرحله بندی از طریق خریدار مربوطه پرداخت گردد، اطلاعات شماره‌حساب مربوطه به اطلاع خریدار رسیده و از طریق آن اقدام به واریز وجوه خواهد گردید.

5.اطلاع‌رسانی وضعیت خرید و نحوهٔ ارسال سفارش

اطلاع‌رسانی وضعیت خرید و نحوهٔ ارسال سفارش پس از ثبت سفارش و انتخاب روش پرداخت، سفارش کاربر نهایی می‌گردد، سفارش وارد مرحله ارسال خواهد شد. «پیش‌فاکتور» حاوی اطلاعات مربوط به خرید کالا، زمان ثبت سفارش، مکان تحویل و حداکثر زمان تحویل از زمان ثبت سفارش در صفحه «سبد خرید» و یا در صفحهٔ «ثبت سفارش» در اختیار شما قرار خواهد گرفت، سپس تأییدیه نهایی در پنل کاربری ثبت و به کاربر نیز ایمیل می‌شود. کالای سفارش داده‌شده ظرف مدت 24 الی 72 ساعت از زمان ثبت تأییدیه نهایی در پنل کاربری به دست شما خواهد رسید. لازم به توضیح است به دلیل امکان خرید قسطی، کالاها صرفاً به شخص متقاضی و با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا گذرنامه معتبر تحویل خواهد شد. به هنگام تحویل برگ خرید (فاکتور) خرید حاوی اطلاعات خرید کالای فعلی و آخرین وضعیت مانده اقساط کاربر ارائه خواهد شد و در مقابل رسید تحویل کالا با ذکر زمان و مشخصات کالا از کاربر اخذ خواهد گردید. ازآنجایی‌که برگ خرید ارسالی و رسید تحویل کالا سند قانونی جهت بازپرداخت اقساط محسوب می‌گردند تأیید آن‌ها از طریق امضاء و اثرانگشت الزامی است. درصورتی‌که فرد موردنظر در زمان هماهنگ شده در محل حضور نداشته باشد، کالا عودت داده خواهد شد. در این صورت کاربر می‌تواند یا درخواست حمل مجدد نماید که هزینه حمل مجدد به عهده کاربر خواهد بود و یا شخصاً به‌صورت حضوری به دفتر شرکت که آدرس آن در قسمت «تماس با ما درج گردیده است»، مراجعه نموده و کالای خود را دریافت نماید.

6.شرایط و نحوه اعلام انصراف از خرید، مرجوع نمودن کالا، نحوه بازپرداخت و جایگزینی کالا:

پلمپ کالا باز نشده باشد : در صورتی که کاربر به هردلیلی پس از تحویل کالا و "قبل از باز نمودن پلمپ" و یا بسته بندی اولیه کالا که نشان از نو بودن آن دارد، قصد استرداد کالا را داشته باشد، تنها کافیست با هماهنگی لازم جهت استرداد کالا را به عمل آورد.

7.امنیت:

ما متعهد به امنیت درگاه، آلوده نبـودن درگاه کسب‌وکار و محصولات آن بـــه انـــواع بدافزار و الزام کسب‌وکار به رعایت شاخص‌های اعلامی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه امنیت درگاه هستیم. در حال حاضر هزینه و مسئولیت استرداد به عهده کاربر میباشد.

8.رسیدگی به شکایات

همکاران ما در بخش پشتیبانی در روزهای کاری از ساعت 9 صبح الی 5 بعدازظهر آماده ثبت و رسیدگی به شکایات کاربر می‌باشند، کاربران می‌توانند از طریق شماره تماس و پست الکترونیکی مندرج در صفحه «تماس با ما» نسبت به ثبت و پیگیری شکایت خود اقدام لازم مبذول دارند. در حال حاضر هزینه و مسئولیت استرداد به عهده کاربر میباشد. در صورتی که کال معیوب بوده و شامل شرایط گارانتی میباشد،ما طی هماهنگی تلفنی ظرف مدت 48 ساعت اقدام به اخذ و سپس حسب مورد و زمان لازم جهت تهیه کالای جایگزین اقدام به تعویض کالا خواهد نمود. اگر کالا معیوب بوده و جزو گانتی باشد، طبق فاکتوری که هنگام خرید ارائه شده و نام شرکت و نوع گارنتی آن ذکر شده ، فرد خریدار موظف است خودش با شرکت پشتیبان تماس بر قرار کند

سبد خرید